Оригінальний текст:

Шаблон новин на УТ-1 (під керівництвом Піховчека, Арфуша і сина Ганьки Герман та під наглядом бояніста Яшки Табачника)
1. В.Янукович зустрівся з якимось х.єм. Обговорили щось важливе (потисли руки, поусміхались в обєктив). Президент України щось белькоче та обіцяє якусь х..ню про покращення.
2. В.Кличко зустрівя з якимось Хеєм...
3. За даними Держкомітету статистики життя українців невпинно покращується!
4. Сомалійські пірати традиційно захопили судно з українським екіпажем на борту.
5. СБУ, ГПУ, МВД, ЕПРСТ ІТД відвернули замах на Президента та арештували чергового опозіціонера.
6. Мудрий Президент за круглим столом слухає міністрів та дає настанови, обіцяє покращити...
7. В Глухому районі Сумної області затримано корупціонера, прокуратура обіцяє розібратися.
8. Азаров начебто також людина, хоча людської мови не розуміє і видає якісь незрозумілі звуки.
9. Глава Київської міської адміністрації відкрив одну рейку однієї станції реконструйованого трамваю (перерізання стрічки + реклама Правлячої Партії)
10. Новини культури: віртуозне виконання на баяні шлягерів "Мурка", "Владімірський централ", "Гоп-стоп".
11. В Київському зоопарку знову шось здохло.
12. Реклама: "В.Ф. Янукович - це покращення вашого життя вже сьогодні!!!"
 Копіювати текст
 19

Трансліт:

Shablon novun na UT-1 (pid kerivnuctvom Pihovcheka, Arfusha i suna Gan'ku German ta pid nagljadom bojanista Jashku Tabachnuka)
1. V.Janukovuch zustrivsja z jakumos' h.yem. Obgovorulu wos' vazhluve (potuslu ruku, pousmihalus' v obyektuv). Prezudent Ukrajinu wos' bel'koche ta obicjaye jakus' h..nju pro pokrawennja.
2. V.Kluchko zustrivja z jakumos' Heyem...
3. Za danumu Derzhkomitetu statustuku zhuttja ukrajinciv nevpunno pokrawuyet'sja!
4. Somalijs'ki piratu traducijno zahopulu sudno z ukrajins'kum ekipazhem na bortu.
5. SBU, GPU, MVD, EPRST ITD vidvernulu zamah na Prezudenta ta areshtuvalu chergovogo opozicionera.
6. Mudruj Prezudent za kruglum stolom sluhaye ministriv ta daye nastanovu, obicjaye pokrawutu...
7. V Gluhomu rajoni Sumnoji oblasti zatrumano korupcionera, prokuratura obicjaye rozibratusja.
8. Azarov nachebto takozh ljuduna, hocha ljuds'koji movu ne rozumiye i vudaye jakis' nezrozumili zvuku.
9. Glava Kujivs'koji mis'koji administraciji vidkruv odnu rejku odniyeji stanciji rekonstrujovanogo tramvaju (pererizannja strichku + reklama Pravljachoji Partiji)
10. Novunu kul'turu: virtuozne vukonannja na bajani shljageriv "Murka", "Vladimirs'kuj central", "Gop-stop".
11. V Kujivs'komu zooparku znovu shos' zdohlo.
12. Reklama: "V.F. Janukovuch - ce pokrawennja vashogo zhuttja vzhe s'ogodni!!!"
 Копіювати текст
 9